ALGEMENE VOORWAARDEN zakelijke markt

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een wijziging van het aansprakelijkheidsregime.

De gebruikers van DNR
DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

DNR is niet van toepassing op de contractsvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. DNR is hiermee echter ook niet in strijd. DNR is gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden na te gaan of DNR kan worden gebruikt.

BNA-leden zijn niet verplicht DNR te gebruiken. De BNA kan en mag zijn leden noch hun opdrachtgevers verplichten tot het toepassen van bepaalde voorwaarden. Echter, DNR komt tegemoet aan wensen die bij opdrachtgevers en architecten leefden tot modernisering van de standaardvoorwaarden. BNA en NLingenieurs adviseren daarom altijd DNR te gebruiken.

Download de Rechtsverhouding DNR 2011

Engelse versie DNR
De Rechtsverhouding DNR 2011 en de Toelichting met Model Basisopdracht zijn in het Engels vertaald. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEren

De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In dat geval moet de architect een kopie daarvan aan zijn verzekeraar sturen. In de overeenkomst wordt de Consumentenregeling 2006 van toepassing verklaard. De regeling wordt door de architect als bijlage bij de overeenkomst aan u toegezonden.

Bij welke opdrachten kan de CR 2006 worden gebruikt?
De CR 2006 is bedoeld voor consumenten. De definitie uit het Burgerlijk Wetboek is: ‘de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf’. 
Behalve op opdrachten van privépersonen kan de regeling ook toegepast worden op opdrachten van kleine rechtspersonen, bijvoorbeeld van een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen. Voor consumentenopdrachten waarvoor uitgebreide werkzaamheden nodig zijn, kan het wenselijk zijn om DNR toe te passen.

Voordat u een contract sluit
Het is aan te bevelen om, voor u de architect een opdracht geeft, een aantal zaken af te spreken en schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. De architect kan die overeenkomst voor u opstellen. De zaken waarover u in elk geval duidelijkheid moet hebben: is het programma van eisen voldoende duidelijk, en stemt het overeen met het budget dat u beschikbaar heeft? De tijdsplanning en de wijze waarop u het project wil realiseren, moet u vooraf bespreken. Soms zijn er andere adviseurs nodig en als dat het geval is, bepaalt u wie u gaat inschakelen. Ook overlegt u onder meer over de wijze waarop u de aannemer gaat selecteren. Het is beter vooraf duidelijkheid te verkrijgen dan later in de loop van het proces voor onduidelijkheden komen te staan.